വെള്ളത്തിൽ പണിയുന്ന കെട്ടിട ടെംപ്ലേറ്റ് പുട്ടി പേസ്റ്റ്